ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ားစာရင္း

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ားစာရင္း
ရန္ကုန္ ဇြန္ ၈ ။ ။တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ကို တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္အတာအရသည္ကေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အမွတ္ အမ်ားဆုံး ဆုကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္၄ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း က ရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အမွတ္အမ်ားဆုံး ဆု ရွင္ ေမာင္ေက်ာ္လင္းသန္း က ဓာတု၊ ႐ူပ၊ ဇီဝ ဘာသာတြဲ နဲ႔ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၅၅၅ မွတ္ရရွိထားပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလုံးဒုတိယ အမွတ္အမ်ားဆုံး ဆုကိုေတာ့ အထက၁ ဒဂုံက ရရွိတာ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ဆုရွင္ ေမာင္ေကာင္းထူးသန႔္ ကေတာ့ အမွတ္ေပါင္း ၅၅၂ မွတ္ရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလုံး အမွတ္ အမ်ားဆုံး ဒုတိယ ၊ တတိယ ၊ စတုတၱ ရရွိသူေတြက အမွတ္ ေတြ တူညီမႈ ရွိၿပီး ၅၅၂ မွတ္ ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။